CoVE – en möjlighet för att stärka yrkesutbildningen i din region

CoVE – en möjlighet för att stärka yrkesutbildningen i din region

Stärkt yrkesutbildning i regionen går genom Europa

Centers of Vocational Excellence (CoVE) är en del av Erasmus+ programmet. CoVE syftar till att samla yrkesutbildning och andra aktörer för att utveckla ny kompetens och kunnande för att kunna hantera nya utmaningar inom specifika sektorer. De fungerar i praktiken som nav för att koppla samman olika intressenter som företag, utbildningsanordnare, forskningsinstitutioner och offentliga myndigheter.

Genom CoVE vill EU skapa samarbeten som fokuserar på gemensamma mål och behov inom en viss sektor eller region. Projekten ska främja innovation och utbyte av goda exempel på hur yrkesutbildning kan anpassas till arbetsmarknadens förändrade krav.

Formella krav

Budgeten och antalet partners kan variera beroende på projektets omfattning och mål, men några grundförutsättningar måste man bemöta gällande tid, budget och partnerskap:

 • Max projekttid: 48 månader
 • Total budget 2023: EUR 52 million
 • Total budget 2021-2027: EUR 400 million
 • Maximum bidrag/projekt: EUR 4 million
 • Typer av partners: Organisationer aktiva inom yrkesutbildning (VET) och ”World of Work”.
 • Antal partners: Minst 8 partners från minst 4 EU-medlemsstater eller tredjeländer associerade med programmet.
 • Varje medlemsstat eller tredjeland behöver involvera minst 1 företag eller industri/företagsorganisation samt minst 1 VET-aktör på sekundär och/eller tertiär nivå.

Det finns också krav på projektet att man jobbar med ett visst antal aktiviteter inom specifika kluster som:

 • Undervisning och lärande
 • Samarbete och partnerskap
 • Styrning och finansiering

Att tänka på om man är intresserad

Om man gör en snabb analys av projekten och programmet som en möjlig finansiering bör man ha med sig några saker:

 • Projektens fokus på en specifik bransch tjänar på att vara relevant och aktuell på en större europeisk nivå samt vara framåtsyftande i den mening att det bidrar till exempelvis digitalisering eller grön omställning.
 • Storleken på projekten är omfattande. Många partners ska involveras och det kräver att man startar sitt partnerbyggande i tid.
 • Budgetmodellen kan möta en del motstånd i sin ambition att skapa ett enkelt projekt att administrera och följa upp. I korthet handlar det om att man gör en budgetering på sina faktiska kostnader och sedan omvandlas dessa med en del EU-karaktäristiska beräkningar för att få fram en genomsnittskostnad för olika kategorier (till exempel personal). Blir projektet godkänt får man en schablonsumma för att driva projektet som betalas ut baserat på de produkter/outputs som man sagt att man ska leverera vid specifika tidpunkter.
 • Har organisationen tillgång till både ett team av erfarna projektskrivare och en ekonom som inte är rädd för en imponerande budgetmall är det bara partners och en bra idé kvar.

I summering är CoVE en stor möjlighet för yrkesutbildningen att utveckla nya och förbättrade metoder, modeller och även samarbeten inom områden som rustar oss för framtiden. Den förväntade kopplingen till regional utveckling är också bra för projektens förankring och bör skapa bättre förutsättningar för att slutresultaten är relevanta och användbara.

Redo för ett första steg?

Är du intresserad av att utveckla ett CoVE så är det bra att veta att ansökningarna öppnar under hösten och hade senast en deadline i början på juni 2023. Det är inte säkert det blir likadant igen men ger en bra indikation som man kan planera efter.

Med tanke på att projekten kräver stora partnerskap med många olika aktiviteter som ska kopplas ihop en ganska omfattande ansökan så är det alltid läge att börja så tidigt som möjligt.

Vi på potential12 kan stödja er i en första analys för att se om detta kan vara en möjlighet för er.

Mer information

Programmets hemsida: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501
Finansierade projekt: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25692&langId=en
CoVE-nätverk: https://netwerk.wijzijnkatapult.nl/map/connect/?lang=en?lang=en
Nationell kontaktpunkt för Erasmus+ i Sverige: https://www.utbyten.se/program/erasmus-yrkeskunskapscentrum/mer-om-programmet/

2 Responses

 1. […] Erasmus+: Projekt inom det här programmet kan rikta sig mot olika former av utbildning och olika sektorer. Generellt kan man säga att projekten har möjlighet att både utveckla innovationer (inom utbildning) som att bygga långsiktiga partnerskap. Projekten är europeiska och kommer kräva europeiska samarbetspartners. Erasmus är i sig ganska stort och har många möjligheter för både olika idéer och för organisationer med varierande kapacitet och ambition. […]

2 Responses

 1. […] Erasmus+: Projekt inom det här programmet kan rikta sig mot olika former av utbildning och olika sektorer. Generellt kan man säga att projekten har möjlighet att både utveckla innovationer (inom utbildning) som att bygga långsiktiga partnerskap. Projekten är europeiska och kommer kräva europeiska samarbetspartners. Erasmus är i sig ganska stort och har många möjligheter för både olika idéer och för organisationer med varierande kapacitet och ambition. […]

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *