Vad kan potential12 göra för dig?

Potential12 hjälper er att ta nästa steg i er utvecklingsutresa med avstamp i vår modell EU-projekt 3.0.

Med hjälp av modellen främjar användande av fler program med syfte att projektresultaten ska vara möjliga att implementera efter avslutat projekt.

Tillsammans med er säkrar vi att er organisation får tillgång projektresultat som kan driva ert utvecklingsarbete mot de uppsatta målen

Baserat på mer än 20 års arbete med EU-projekt har vi utvecklat en egen modell för hur vi stöttar våra kunder från identifiering av behov till val av program och färdigredovisat projekt.

Modellen är baserad på både våra erfarenheter och i relevant forskning och kallas för ”EU-projekt 3.0”.

EU-projekt 3.0 består av uppsatta mål och konkreta verktyg.

Hur arbetar vi med ansökningar och projekt?

Hur organiserar ni er för en grön och digital omställning? 

Förväntningarna på att offentlig sektor deltar i omställningen är stor. Både kommunal och regional nivå förväntas bidra till att global och europeisk politik omvandlas till konkret nytta. För att det ska hända behöver offentlig sektorn inte bara stärka sitt innovationsarbete utan också se till att man har medel för att arbeta med omställningen.

Det är här EU- och annan extern finansiering kommer in.

Behovet av bra lösningar för hur ordinarie verksamhet kan hitta optimal finansiering och samtidigt få ut mer nytta från extern finansierade projekt delas av många organisationer. Med avstamp i projektteori, praktiska erfarenheter och forskning hjälper vi er att utforma en process där extern finansiering kan integreras i era befintliga processer.

Tillsammans säkrar vi att er organisation får tillgång till projektresultat som gör nytta och att ni utnyttjar möjligheten att få delar av ert utvecklingsarbete finansierat.

EU-projekt 3.0

Mål med modellen

Förändringsbehov

Din organisations behov av förändring, i litet som stort ska styra dina val. Inte vilket program som har nästa utlysning.

Optimalt program

Valet av program sätter ramarna för möjliga aktiviteter, samarbetspartners, typ av projektresultat och förväntad tidsplan. Hur väl stämmer det överens med dina faktiska behov?

Projektresultat

Vilket projektresultat kan din organisation ta hand om? Vilka projektresultat är den ordinarie verksamheten intresserad av? Är det rätt projektresultat för den förändring ni vill uppnå?

Praktiska verktyg

Problemanalys

Problemanalysen sammanfattas i en avskalad LFA-modell där syftet är att lyfta fram så många aspekter som möjlighet av den utmaning vi väljer att analysera.

FÖrdjupad projektkartläggning

Hur hänger projektet ihop? Hur ska vi nå våra långsiktiga mål, vilka strategier arbetar vi för att nå? Vilka är våra målgrupper och hur strukturerar vi projektets arbetspaket?

Programanalys

Möjliga program kategoriseras utifrån er kapacitet och era behov kring så väl projektresultat, partnerskap, prioriteringar, tidsperspektiv och budget

Åsikter och insikter

Under rubriken ’Åsikter och Insikter’ har vi samlat värdefull information och erfarenheter för dig som är på jakt efter finansiering. Vi delar även konkreta råd och tips om hur man kan utforma och genomföra framgångsrika projekt. Oavsett om du är nybörjare eller erfaren projektledare, hoppas vi att vår samlade kunskap kan vara till hjälp i ditt arbete.

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete