Interreg Europa – en språngbräda ut i Europa

Interreg Europa – en språngbräda ut i Europa

Interreg Europa erbjuder stora möjligheter att lära av andra och bygga nya partnerskap

Sammanfattning

Interreg Europa syftar till att främja samarbete och utbyte av erfarenheter mellan regionala aktörer och stödjer projekt kring utmaningar och möjligheter som regioner runt om i Europa står inför. På en övergripande nivå ska att projekten främja ekonomisk tillväxt, social inkludering och hållbar utveckling. Genom Interreg Europa vill man stötta överföring och utveckling av kunskap lösningar som fungerar i en region kan komma till nytta i en annan del av Europa.

En del av en större Interreg-familj

Interreg Europa är en del av en större Interreg-familj, som 1989 lanserades som ett gemenskapsinitiativ för att stödja gränsöverskridande samarbete och regional utveckling över hela Europa. Efter mer än 30 år har Interreg som helhet både utvecklats och expanderat för att inkludera en rad olika finansieringsalternativ där Interreg Europa är ett av dessa. Interreg-programmen skiljer sig åt i fråga om vilka geografiska områden man fokuserar på, det kan vara stora regioner som till exempel Östersjön och Nordsjön men också mindre, gränsregionala samarbeten som till exempel Sverige-Norge.

Interreg Europa fokuserar på interregionalt samarbete, vilket innebär att olika regioner med liknande utmaningar och möjligheter för stöd för att dela erfarenheter, utbyta bästa praxis och utveckla gemensamma lösningar. Programmet är öppet för alla regioner i EU, samt vissa grannländer som t.ex Norge.

Programmets mål
  1. Stärka ekonomisk och social sammanhållning över Europa genom att stödja utbyte av goda praxis och erfarenheter mellan regioner.
  2. Förbättra effektiviteten och effektiviteten i regionala policys och strategier genom att främja lärande och samarbete mellan olika regioner.
  3. Främja innovation och hållbar utveckling genom att stödja utvecklingen av nya och innovativa lösningar på gemensamma utmaningar.
  4. Främja internationellt samarbete och nätverkande mellan regioner över hela Europa.

För att uppnå dessa mål finansierar Interreg Europa en mångfald av olika projekt med fokus på områden som innovation, entreprenörskap, energi och miljö, transport och mobilitet. Programmet stödjer utvecklingen av regionala strategier och handlingsplaner, liksom genomförandet av regionala projekt.

Lär andra och lär av andra

Då Interreg Europa betonar lärande och kunskapsdelning mellan regioner, skiljer det sig något från andra varianter av Interreg, där det i de många fall är möjligt att genomföra praktiska pilottester inom ramen för projektet. Det innebär att projekten är koncentrerade mot att organisera studiebesök, erfarenhetsutbyten och möten. Genom detta ”interregionala lärande” utbyts kunskap och skapas också nya lösningar på gemensamma problem. I någon mån kan säga att processen är minst lika viktig som utvecklingen av nya lösningar.

Policy i Interreg Europa

Centralt i programmet är begreppet ”Policy” som är mycket bredare än vad man rent instinktivt förstår det som på svenska. Ur Interreg Europas perspektiv pratar man om ”uppsättningar av regler och riktlinjer som formar handlingar och beslut av offentliga myndigheter i en specifik region. I praktiken kan policy var allt ifrån hur en region eller kommun stöttar en specifik bransch med konsultcheckar till hur man arbetat med medborgarinvolvering i ett projekt.
 

Bygg ett europeiskt nätverk

Potential12 har varit involverade i flera Interreg Europa-projekt genom åren och ser fram för allt hur väl programmet fungerar för att bygga nätverk, lära sig mer om hur man kan lösa specifika och gemensamma utmaningar och bygga nya regionala partnerskap mellan regioner och kommuner runt om i Europa.

Många av de organisationer som deltar i Interreg Europa-projekt kommer tillbaka, antingen med nya partners eller i liknande partnerskap som i tidigare projekt. Projekten har också en väldigt uppskattad komponent där studiebesök och erfarenhetsutbyte är viktiga inslag, samtidigt som det ger möjlighet att bredda både den interna kompetensen och bygga lokala partnerskap som tar sig an komplexa samhällsutmaningar.

I det senaste projektet potential12 var involverade i deltog Varbergs kommun tillsammans med regioner från Italien, Ungern, Grekland och Belgien på temat peri-urbana områden. Mer information finns på projektets hemsida: ”PROSPERA”.

Programmet har en utlysning på gång och kommer ha sista ansökningsdag den 9 juni.

Här finns mer om Interreg Europa: https://www.interregeurope.eu/

No responses yet

No responses yet

Erasmus+ 2024

Ansökningsomgångar för Erasmus+ 2024

En introduktion till Erasmus

Erasmus+ är ett omfattande EU-program som spelar en central roll i att stärka utbildningssystemet i EU.

EU-bidrag för miljöprojekt

I EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och NextGenerationEU finns en rad finansieringsmöjligheter för miljöprojekt. Kommisionen har tagit fram en guide[…]

Stärk din organisation med peer-review

En metod för europeiskt samarbete

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *